Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

quiethope
13:59
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaimmature immature
quiethope
13:08

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaimmature immature
quiethope
13:07
7862 35b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaimmature immature
quiethope
13:07
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viaimmature immature
quiethope
13:07
Ten moment, kiedy zamiast "mój facet uważa, że" mówisz "znałam takiego gościa, któremu wydawało się".
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaimmature immature
quiethope
13:06
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
quiethope
13:05
gdzie jesteś i czemu nie wracasz
— 18.42
Reposted fromrisky risky viaimmature immature
quiethope
13:05
1250 efc5
quiethope
13:04
9524 e761 500
Wcale że nie. Nawet tak nie myśl szowinistyczna świnio! Nienawidzę cię. Czekolada. Czemu ty mnie nigdy nie przytulaszzzz... Odgryzę ci rękę. Ukochaj!
Reposted fromraksha raksha viagriber griber
13:04
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagriber griber
13:04
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagriber griber
quiethope
12:58
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viagriber griber
quiethope
12:58
quiethope
12:58
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
quiethope
12:58
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
quiethope
12:57
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viagriber griber
quiethope
12:56
7350 1b3b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
quiethope
12:54
7547 4e19
jak najwięcej

June 27 2015

19:49
19:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl